Debatt

Det är dags att ta Vättern på allvar!

De senaste åren har det kommit nya intressenter som står på kö för att exploatera Vättern. Även om Vättern är en stor sjö finns det en gräns för hur stor negativ miljöpåverkan den tål. Vi måste agera mot all form av ytterligare föroreningar – Vättern är och förblir en av landets absolut viktigaste dricksvattentäkter. Idag är 250 000 människor beroende av Vätternvattnet.

Att kortsiktiga ekonomiska intressen går före miljöintressen är känt sedan länge. I Sverige har vi en lagstiftning som sätter såväl försvarets som gruvnäringens intresse före miljön och de människor som bor i områden som påverkas. På många håll runt omkring i Sverige försöker människor tillsammans stoppa exploateringar som är ett hot mot unika naturvärden. Samma sak gäller för Vättern och här, precis som på andra håll, är Vänsterpartiet med i arbetet för att skydda vår natur.

Försvaret vill utöka antalet skjutdagar i Vättern och det område där de ska tillåtas skjuta. Detta innebär både ökad förorening av vattnet och mera buller, något som påverkar såväl boende i området som besöksnäringen negativt. Det kan inte vara rimligt att försvaret ska ha en egen gräddfil och få förgifta en av landets viktigaste vattentäkter. Vänsterpartiet anser att Vättern ska vara ett överordnat riksintresse och vattenskyddsområde.

Gruvnäringen är viktig i stora delar av Sverige och det finns även flera bolag som vill skapa nya gruvor, dagbrott eller borra efter gas runt omkring Vättern. Idag har gruvnäringen för fria tyglar. Vi vill gynna långsiktiga, seriösa ägare, inte lycksökare. Vänsterpartiet vill ställa hårdare krav på gruvbolagen som säkerställer att de har den ekonomi som krävs för miljöarbetet både under och efter brytning. Det får inte vara möjligt att driva en gruva under en kort tid och sedan lämna området med djupa sår i marken, samtidigt som vinsterna försvinner utomlands.

En brytning av sällsynta jordartsmetaller vid Norra Kärr innebär inte bara enorma ingrepp i naturen utan också att farliga ämnen frigörs. Dessa ämnen kommer att hamna i Vättern. Vi får inte utsätta norra Europas viktigaste dricksvattentäkt för denna risk!

Provborrningar efter uran eller fossila bränslen är exempel på sådant som inte kan tillåtas i Vättern. Ändå har det delats ut tillstånd för detta i hela Motalaområdet, Vadstena, sjön Boren och långt inåt landet. Det är ologiskt att nuvarande lagar bara gör det möjligt att klassa vattenverk som riksintressen men inte sjöarna som vattnet pumpas ur.

Jämfört med andra länder är den svenska minerallagstiftningen ovanligt exploateringsinriktad och förmånlig för bolagen. Vänsterpartiet vill införa stopp för prospektering i naturreservat, Natura 2000-områden och världsarvsområden.

Vänsterpartiets vill kraftigt höja den ersättning som gruvbolagen betalar till stat och markägare från idag 2 promille av värdet på det som bryts till 10 procent. Tillstånd för att bryta mineraler ska enbart ges till bolag som kan visa på att de är lönsamma när alla miljökostnaderna är medräknade. Det ska inte vara möjligt för bolagen att gå i konkurs och sedan lämna stora miljöskulder efter sig!

Kenneth Lantz, ordförande Vänsterpartiet Örebro län
Linda Snecker, ordförande Vänsterpartiet Östergötland
Ann-Carin Landström, ordförande Vänsterpartiet Skaraborg
Egon Frid, ordförande Vänsterpartiet Skaraborg
Mikael Kalin, ordförande Vänsterpartiet Jönköpings län

Kopiera länk