Artikel

Ökad livskvalitet för äldre! 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen!

Svenska folket står vid skiljevägen. Ska vi fortsätta med nya stora skattesänkningar eller investera i utbildning, omsorg och jobb? Under det senaste året har skattesänkningarna lett till att antalet anställda i utbildning, sjukvård och omsorg minskat med cirka 25 000 personer. Vi rödgröna vill tillföra minst 12 miljarder mer än regeringen till vården, skolan och omsorgen 2011 och 2012 för att säkerställa välfärdens kvalitet. Vi rödgröna föreslår nu nya satsningar för de äldre. Det gör vi i stället för att sänka skatterna.

Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.

Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst.

Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv.

Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.

Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.

Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.

Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.

Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.

Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.

Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.

Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

Ökad livskvalitet för äldre

Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs.

Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha vin till maten.

De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där – för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet, tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla personal och anställa fler i välfärden.

Det finns de som målar upp en mörk bild av framtiden. De menar att när antalet äldre ökar kommer vi inte att ha råd med en gemensamt finansierad välfärd. De säger att var och en kommer att bli tvungen att betala mer ur egen ficka.

Men så behöver det inte vara. Frågan om hur vi ska finansiera välfärden i framtiden är en genuint politisk fråga. Det går att utveckla en gemensamt finansierad vård och omsorg med hög kvalitet för alla äldre – det handlar om politisk vilja och kraft. Vi rödgröna är överens om att långsiktigt öka ambitionsnivån och investeringarna i vården och omsorgen för att klara en bra välfärd också framöver. Det gör vi genom en aktiv jobbpolitik som skapar resurser, genom tydliga prioriteringar av välfärden och ett aktivt arbete för att förbättra folkhälsan och stimulera utvecklingen av nya möjligheter i vården. Alla äldre skall kunna känna trygghet att vården och omsorgen fungerar och håller hög kvalitet. Vården och omsorgen skall vara för alla och ges efter behov, inte utifrån plånbokens tjocklek. Om det skall bli möjligt krävs en ny politisk färdriktning.

Vi rödgröna vill investera i vår gemensamma välfärd för äldre och ta vara på äldre människors kraft och erfarenhet. Därför föreslår vi följande punkter för ett bättre liv för äldre.

Max 100 kronor i timmen för hemtjänst

I dag varierar taxan för hemtjänst stort mellan olika kommuner. För många äldre blir höga hemtjänsttaxor ett hinder. Men huruvida man får omsorg och stöd ska inte komma an på den enskildes ekonomiska situation. Vi vill därför införa ett tak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen med förbehållsbelopp och avgiftstak för månadskostnaden.

Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta.

Enkelt att få hemtjänst

Den som har fyllt 75 år ska enkelt kunna få hjälp med städning och annat, utan att behöva bevisa för kommunen vilka behov man har. Flera kommuner har redan infört så kallad förenklad biståndsbedömning som gör att alla äldre över en viss ålder får ett antal hemtjänsttimmar bara genom att anmäla sig. Det erbjuds bland annat i Örebro, Nordmaling och Linköping. Vi vill att fler äldre skall ha denna möjlighet.

För att uppmuntra en sådan utveckling vill vi att staten under 2011 avsätter 200 miljoner kronor till de kommuner som ger äldre över 75 år rätt att på detta sätt för en låg avgift få ett visst antal timmar hemtjänst i månaden.

Fria timmar i äldreomsorgen

Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. När man blir äldre blir det ofta svårare att på egen hand få till det där lilla extra som sätter guldkant på tillvaron och som många andra tar för självklart. Det kan handla om att besöka ett museum, få massage, få hjälp att ordna en festmåltid eller att köpa julklappar till barnbarnen. Hemtjänsten och insatserna på äldreboendet ska inte bara handla om det allra nödvändigaste utan också kunna rymma det som gör livet värt att leva. Hur möjligheten till egen tid ska utformas och vilka insatser som ska inrymmas är upp till varje kommun att bestämma.

Vi vill att staten med start 2011 avsätter 300 miljoner kronor för detta.

Bättre mat för äldre

Att servera mat till våra äldre som är god, näringsriktig och lagad på råvaror av hög kvalitet borde vara en självklarhet. God mat är vällagad med dofter och smaker som berikar både kropp och själ. Hänsyn ska självklart tas till människor, djur och natur och därför ska andelen som är ekologisk och närproducerad öka. Äldre ska inte behöva serveras mat som inte smakar gott, inte ser god ut och inte luktar gott. För många gamla är maten ofta den viktigaste stunden på dagen. Hälsa och mat hänger ihop. Bra mat bidrar till livskvalitet och ett friskare liv. Vi vill genomföra en satsning för att tillsammans med kommunerna höja kvaliteten på maten. Vi vill öka möjligheterna att måltider kan lagas hemma inom ramen för hemtjänsten. Måltidspersonal och kommunens ansvariga ska få kunskaper och verktyg för en godare och bättre mat.

Vi vill att staten under 2011 avsätter 50 miljoner kronor för detta.

Rätt att bo tillsammans

Vi vill införa en garanti för att par ska erbjudas boende tillsammans om den ena partnern måste flytta till särskilt boende. Att få flytta med sin partner till ett särskilt boende ska vara en rättighet, samtidigt som den som inte vill flytta med ska ha en tydlig möjlighet att avstå från erbjudandet. En viktig princip är att vård- och omsorgsbehovet alltid ska bedömas individuellt oavsett vilken hjälp en eventuell partner kan ge. Vi vill i ett första steg ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder lösningar som gör att äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans. Stödet ska även användas för att få till stånd fler platser i särskilt boende och trygghetsboende. Vi är beredda att lagstifta om att äldre par som vill fortsätta bo tillsammans ska få det.

Vi vill att staten satsar 100 miljoner kronor 2011, 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor per år 2013 och 2014.

Generationsväxling i äldreomsorgen

Alltför många som arbetar inom äldreomsorgen saknar lämplig kompetens för sitt arbete. Vi vill införa ett generationsväxlingsprogram som höjer utbildningsnivån inom äldreomsorgen, samtidigt som det ger unga som utbildat sig för vård- och omsorgsarbete en väg in i arbetslivet genom vikariat. Programmet omfattar ca 3 000 helårsplatser 2012.

Vi vill avsätta 625 miljoner kronor för 2012 för detta ändamål.

Omsorg på eget språk

När vi blir äldre och behöver stöd och omsorg ska vi inte behöva överge vårt språk, och inte heller vår kultur och våra traditioner. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med invandrarorganisationerna och representanter för de nationella minoritetsspråken se över situationen i kommunerna och ta fram modeller för hur fler äldre kan få omsorg på sitt eget språk. Vi vill även starta utvecklingsprojekt i ett antal kommuner och därifrån sprida goda erfarenheter till övriga landet.

Vi vill att staten under 2011 avsätter 20 miljoner kronor för detta.

Förbättrad tandvård för äldre

Vi genomför en förbättring av tandvårdschecken till äldre mellan 65-74 år. Checken höjs från dagens 300 kronor till 600 kronor . De yngre pensionärerna får därmed samma förmånliga tandvårdscheck som de äldre pensionärerna.

Om det finns ett varaktigt reformutrymme vill vi att staten avsätter 100 miljoner kronor för en satsning på förbättrad tandvård för äldre.

Hemläkarbilar

Vi vill satsa nya resurser för bättre vård för äldre. För många äldre är det en stor och bökig apparat att ta sig till sjukvården när man blivit sjuk och svag. Många klarar inte att själva ta sig till vården och hänvisas då till ambulans och akutmottagningar, inte för att sjukdomstillståndet så kräver utan enbart på grund av svårigheten att själv förflytta sig. Vi vill därför förbättra hemsjukvården, till exempel med hemläkarbilar så att vården enkelt kan komma hem till sjuka äldre. Vi vill även förbättra möjligheterna för direktinläggning så att så få som möjligt tvingas vänta på akuten. Vi vill ge multisjuka äldre en personlig läkare med helhetsansvar för behandlingar och läkemedel och som även gör regelbundna läkemedelsgenomgångar.

Vi vill att staten under 2011 avsätter 100 miljoner kronor för detta.

Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre

Många äldre äter stora mängder mediciner varje dag. Ibland gör medicinerna mer skada än nytta.

Vi vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla.

Höjt bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer

Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget till pensionärer är viktiga för ålderspensionärer med låga inkomster, många av dessa är kvinnor. Vi vill höja den andel av boendekostnaden som räknas in vid beräkning av bostadstillägget från 93 till 94,4 procent. Vi vill också göra samma förändring för bostadstillägget för förtidspensionärer.

Vi vill att staten avsätter 250 miljoner kronor för höjt bostadstillägg för ålderspensionärer redan 2011, och, om det uppstår ett varaktigt reformutrymme också höjer bostadstillägget till förtidspensionärer med 100 miljoner.

Tabeller satsningar äldre

Förslag som återfinns och finansieras fullt ut i den rödgröna vårmotionen 2010.

Miljoner kronor 2011 2012
Generationsväxling i äldreomsorgen   625
Bostadstillägg för pensionärer 250 250
Totalt 250 875

Tillkommande förslag i den rödgröna valplattformen

Miljoner kronor 2011 2012-14
Maxtak för hemtjänsttaxan 300 300*
Enkelt att få hemtjänst 200  
Fria timmar i äldreomsorgen 300 300*
Bättre mat 50  
Rätt att bo tillsammans 100** 400**
Omsorg på eget språk 20  
Tandvårdscheck på 600 kr från 65 år   100*
Bostadstillägg för förtidspensionärer   100*
Totalt 970 1 200
Kopiera länk