Nyhet

Rödgrön överenskommelse: En god djurhållning!

Nytt krav från de Rödgröna: Regeringen måste innan valet tala om för väljarna vad man tänker göra för att förbättra djurhållningen. Samtidigt presenterar vi ett nytt program.

Vi Rödgröna kan inte acceptera att kött som är svenskmärkt egentligen kommer från ett annat land och att de minskade kontrollerna urholkat djurskyddet. Det är att föra konsumenterna bakom ljuset och göra det väldigt svårt att göra aktiva val. Vi kräver därför idag att regeringen ger besked i frågan hur man tänker göra med framtidens djurhållning. Kommer den borgerliga regeringen, om de sitter kvar efter valet, att fortsätta på den inslagna vägen- med ett urholkat djurskydd utan obligatorisk ursprungsmärkning och utan ordentliga kontroller?

 

Rödgröna löften i ny överenskommelse om En god djurhållning!

• Det behövs en djuretisk ombudsman

 

Vi rödgröna vill inrätta en djuretisk ombudsman – en DjurO. Den ska verka för en god etisk grund, utvärdera djurskyddskontrollen, som blivit sämre och sämre under den borgerliga regeringen. DjurO ska också arbeta med att ta fram artkaraktäristika och göra djuretiska årliga revisioner samt ge djuretiska råd. Vi anslår 20 miljoner kronor för detta.

 

• Obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött

 

Konsumenter måste få veta var köttet kommer ifrån och måste få möjlighet att göra aktiva val. Idag finns bara obligatorisk ursprungsmärkning av nötkött. Vi vill att allt kött inom EU ska ursprungsmärkas.

 

• Förbättrad djurhållning inom livsmedelsindustrin

 

Vi rödgröna kommer att se över vilka åtgärder som kan behövas för att stärka djurskyddet inom livsmedelsindustrin. Vi vill säkerställa att djurskyddslagens rätt till naturligt beteende genomförs fullt ut även för djur inom jordbruket, t ex kors rätt till bete sommartid. Vi vill öka möjligheterna för lokalproducerade livsmedel och därför se över möjligheterna till regelförenkling och uppstartsstöd för mobila slakterier.

 

• Fördubbla djurskyddskontrollerna

 

Vi rödgröna ser ett stort behov av att öka tillsynen vilket finansieras av återinförande av de kontrollavgifter som nuvarande regering tagit bort. Ansvaret för djurskyddskontrollen bör ligga så nära djurbesättningarna som möjligt. Länsstyrelserna har ett övergripande ansvar för en fungerande kontroll i hela länen. I de kommuner som har kompetens och kapacitet att klara av en fungerande djurskyddskontroll bör dessa vara huvudmän för kontrollerna. Kommuner ska ha möjligheten att i samverkan över kommungränserna ansvara för kontroll. I övriga kommuner ska kontrollerna ligga kvar hos länsstyrelserna.

 

• Djurskydd på EU-nivå

 

EU påverkar många områden av djurskyddet. Det är därför viktigt med en aktiv rödgrön politik på EU-nivå. Några exempel på bestämmelser vi kommer att följa extra nära är: implementeringen av det nya djurförsöksdirektivet, antagandet av den nya slaktförordningen, översyn av de olika direktiv som rör uppfödning av olika lantbruksdjur, revideringen av transportförordningen samt framtagandet av en ny handlingsplan för djurskydd i EU. I samtliga dessa fall kommer vi rödgröna att värna djurens välbefinnande och rätten av att kunna gå före med mer ambitiösa bestämmelser på det nationella planet

Kontakt: Wiwi-Anne Johansson (V) 0705-76 45 76

 

 

http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-en-god-djurhallning/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk