Vänsterpartiet Skaraborg

V:s ”varselpaket” till Skövde och Skaraborg!

Igår besökte vi, Marie Engström och jag, Skövde och Skaraborg för att bland annat möta fackliga företrädare på IF Metall och Arbetsförmedlingen. Det känns viktigt för oss i Vänsterpartiet att möta människor och ta del av deras erfarenheter och kunskap så att vi bättre kan möta de olika behov som finns pga. av den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Vi presenterar här en rad förslag för att motverka lågkonjunkturen, skapa jobb och satsa på utveckling i Skövde och Skaraborgs kommuner. Genom att ta tillvara de resurser, den kompetens, kunnande och de drivkrafter som finns i såväl det privata som det offentliga så skapas det bättre förutsättningar för fler jobb och en bättre utveckling.

Vi har tilltro till fordonsindustrins framtid och vill därför satsa på fortsatt utveckling och forskning. Vi föreslår att en miljöteknikfond inrättas för att stödja forskning kring energieffektivitet. Vi vill reservera en del av Vattenfalls kommande vinster för fonden. Denna fond skulle skapa nya möjligheter för fordonsindustrin att ta fram nya motorer och gå över till koldioxidneutrala bränslen. Det är också viktigt att regeringens undsättningslån till fordonsindustrin snarast görs tillgängliga för fordonsföretagen.
Många av Sveriges konkurrentländer betalar ut permitteringslöner till anställda i krisdrabbade industrier. Det innebär att de anställda slipper välja mellan att gå ner i lön eller bli uppsagda så som skett i industrin i Sverige. Vänsterpartiet vill införa en permitteringslön kopplad till utbildning. Med en sådan lösning skulle de anställda som under en period inte behövs i produktionen beviljas studieledighet med ersättning från staten. Själva utbildningen bekostas av arbetsgivaren, och utformas efter behoven på plats. En sådan lösning skulle inte bara förhindra varsel och lönesänkningar, utan också stärka konkurrenskraften för vår industri för framtiden.
Infrastruktursatsningar är särskilt viktiga i lågkonjunkturer. Det bidrar både till att skapa jobb och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill att tåg ska användas i högre utsträckning än idag, både av resenärer och för godstrafik. För att detta ska bli möjligt måste staten också se till att tågen går i tid och att trafiken flyter bättre än idag. Vi vill införa ett fjärrstyrt trafikeringssystem på Kinnekullebanan som sträcker sig mellan Gårdsjö och Håkanstorp för att göra trafikförsörjning rationellare och minska trafikledningskostnaderna.
För att minska restiderna på sträckan Öxnared-Håkantorp vill vi byta ut de gamla spåren. Vad gäller Västra Stambanan vill vi göra satsningar för pendel- och persontrafik mellan Skövde och Göteborg genom förstärkningar och flera spår. Vi avsätter också 2 miljarder för att öka kapaciteten för godstrafik på Västra Stambanan.
Bostadsbyggande är en annan klok investering staten kan och bör göra för att möta krisen. Det skapar jobb och svarar mot ett snabbt växande behov av fler och bättre bostäder. Vi vill utvidga ROT-avdraget till att också gälla hyresfastigheter. Många bostadsområden är i stort behov av renovering. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår vi ett utökat ROT-avdrag för flerfamiljshus där stöd ges för miljö- och energiförbättrande åtgärder när en totalrenovering genomförs. På sätt skulle 40 000-50 000 lägenheter kunna renoveras per år i hela landet. På så sätt får också bostadsbolagen hjälp att börja energieffektivisera
husen för att klara klimatmålen.
Vi vill också införa ett tillfälligt investeringsstöd till kommunerna för att sätta fart på investeringar i kommunerna, som annars riskerar att frysa inne på grund av lågkonjunkturen. Stödet omfattar 8 miljarder totalt, vilket för Skövdes del skulle innebära 40 miljoner kronor. Stödet kan exempelvis användas till energieffektiviseringar, om- och tillbyggen och handikappanpassning av offentliga lokaler.
Vi vill införa en permanent subvention för att bygga bostäder – de stöd som fanns tidigare har helt slopats av den borgerliga regeringen. Vi föreslår att ett investeringsbidrag införs för att stödja nyproduktion av hyresrätter. Stödet fås mot att nyproduktionen är energieffektiv och miljöanpassad, dessutom ska hyran vara framförhandlad i förväg och rimlig.
Sammantaget skulle våra satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande ge ett stort antal jobb i byggsektorn och dess underleverantörer, och bidra till att nå både trafik- miljö- och bostadspolitiska mål.
Industri- och byggsektorerna har hittills drabbats hårdast av krisen, men nu börjar även kommuner och landsting att dra ner på personal i takt med krympande skatteintäkter. Regeringen planerar i vårbudgeten för omkring 10 000 färre kommunala jobb – det skulle enligt Konjunkturinstitutet behövas 5 miljarder till i statsbidrag för att stoppa uppsägningarna. De pengarna måste skjutas till! Ju fler kommuner som börjar säga upp personal, desto mer förvärras krisen. I Skövde är det uppskattningsvis 50 välfärdsjobb som sätts på spel av att regeringen inte avsätter tillräckligt med pengar till välfärden.
Tvärtom borde kommunerna ges utrymme att anställa fler. Skolan, sjukvården och omsorgen har fått dras med personalbrist alldeles för länge, vilket på sikt gör vår ekonomi svagare. Vi behöver investera i den uppväxande generationen, och se till att klasstorlekarna minskar så att alla kan få en bra utbildning. Direkta anställningar är ett av de effektivaste sätten att vända krisen – och behoven finns där.
Vi vill också satsa på utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser för de som nu drabbas av arbetslöshet. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vi tagit fram ett ungdomspaket som bland annat innehåller 10 000 nya platser i den kommunala vuxenutbildningen redan i år. För Skövdes del skulle Vänsterpartiets satsning innebära 50 nya platser i Komvux 2009. Likaså vill vi tillföra kommunerna pengar för att möjliggöra för 90 000 ungdomar som gått ut gymnasiet att få sommarjobb i kommunal verksamhet. I Skövde skulle det ge 450 sommarjobb i år!
Vi vill satsa på regionens högskolor. Högskolan i Borås skulle med vår satsning få ytterligare 205 platser 2010 och Högskolan i Skövde skulle få 160 nya platser. Det kan även behövas extra anslag för breddad rekrytering,
validering, studie- och yrkesvägledning, alternativa antagnings- och urvalsmetoder samt förbättrad introduktion för nytillkomna studenter eftersom fler personer kan se det som en möjlighet att studera nu när arbetslösheten ökar.
Arbetsförmedlingen måste också ges mer resurser för att kunna möta de varslade redan innan arbetslösheten är ett faktum. Betydligt fler måste erbjudas platser i arbetsmarknadsutbildningar för att öka möjligheten att hitta ett nytt jobb.
Sist men inte minst vill vi återupprätta a-kassan. Regeringen har gjort a-kassan dyr och dålig, vilket är • förödande för både enskilda och för samhällsekonomin. Vi vill sänka avgiften till a-kassan kraftigt så att alla har råd att vara med. Vi vill höja ersättningen och göra det lättare att gå med och kvalificera sig till ersättning.
Det viktigaste för dem som förlorar jobbet är självklart möjligheten att få ett nytt jobb. I Skövdes och Skaraborgs framtidsutveckling är det avgörande att vi tar tillvara de resurser som redan finns. Vänsterpartiet menar att vi måste satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom företag, utbildningsväsendet och andra regionala krafter för att möta den nuvarande krisen.

Kopiera länk