Vänsterpartiet Skaraborg

Stimulanspaket mot krisen – satsa på kommunerna!

Vänsterpartiet presenterar sitt svar på regeringens stimulanspaket. Vänsterpartiet satsar 12 miljarder mer än regeringen för att möta jobb- och finanskrisen.
– Just nu förvärras krisen ytterligare eftersom regeringen har fryst det ekonomiska stödet till kommuner och landsting, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.
Vi måste omedelbart stoppa uppsägningarna i välfärden och försäkra att äldreomsorg, skola och hälso- och sjukvård fungerar. Människor måste känna sig trygga i sin vardag. Därför vill vi höja statsbidragen, fortsätter Ulla.
Regeringen har föreslagit en tilläggsbudget med totalt 1,2 miljarder kronor, vilket motsvarar inte ens en tiondels procent av Sveriges BNP. Det är otillräckligt menar Vänsterpartiet.
– Vi behöver göra betydligt större investeringar i välfärd och infrastruktur än idag. I ett läge med hög arbetslöshet behövs en expansiv finanspolitik som syftar till att sysselsättningen stimuleras. Vi vill se ett investeringsstöd på 8 miljarder riktat till kommunsektorn, säger Ulla Andersson (V).
I Vänsterpartiets paket finns också förslag på en bostadsfond, ROT-avdrag och omfattande utbildningssatsningar. Totalt satsar Vänsterpartiet 12 miljarder mer än regeringen. Framförallt används pengarna till att hindra uppsägningar i välfärdssektorn, börja nya byggprojekt och se till att de som blivit arbetslösa får tillgång till utbildningar och en riktig arbetslöshetsförsäkring.

Vänsterpartiets tilläggsbudget 2009
Den globala krisen har slagit igenom även i Sverige: i verkligheten, om än inte i regeringens politiska perspektiv. Sveriges regering verkar snarast agera för att minimera de politiska svaren på krisen. Efter ett halvår av intensiv offentlig debatt, där regeringen inte medverkat mer än absolut nödvändigt, föreslås nu en tilläggsbudget med totalt 1,2 miljarder kronor i nya förslag. Det motsvarar inte ens en tiondels procent av Sveriges BNP.
Vänsterpartiets linje är att vi behöver göra betydligt större investeringar i välfärd och infrastruktur än idag. Vi har också sagt att i ett läge med hög arbetslöshet behövs en expansiv finanspolitik som syftar till att sysselsättningen stimuleras. Skillnaden mellan regeringens och Vänsterpartiets förslag till sparande har varit liten hittills, men den kan komma att bli större om regeringen fortsätter att hårdnackat vägra ställa in politiken på att motverka krisen.
Det är nu vi har chansen att fatta beslut som på allvar kan motverka fallet i sysselsättningen. Direkta, offentliga jobb är det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att motverka krisen. Men regeringen ger med ena handen direktiv om att anställa fler byggnadsarbetare, med anledning av krisen, medan andra handen ger direktiv om att förvärra samma kris genom att säga upp lärare och undersköterskor.
Vänsterpartiet har lagt en rad förslag för att höja kvaliteten i välfärdssektorn. Bland annat skulle vårt förslag till jobbsatsning i kommuner och landsting finansiera 45 000 nyanställningar på tre år. I det här sammanhanget ser vi en uppräkning av statsbidragen som det viktigaste kravet att lyfta. Vi avser att återkomma med en ytterligare höjning av de generella statsbidragen i vår med anledning av regeringens vårproposition.
Här följer Vänsterpartiets förslag med anledning av regeringens proposition Åtgärder för jobb och omställning.
# 1 Ökade resurser till kommuner och landsting
Regeringens frysning av statens ekonomiska stöd till kommuner och landsting är den omedelbara förklaringen till att de just nu förvärrar krisförloppet genom uppsägningar i välfärden. Arbetsförmedlingen räknar med 10 000 färre sysselsatta i den offentliga tjänstesektorn under 2009. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att 15 000 anställda kan förlora jobbet de närmaste två åren. Vänsterpartiet föreslår en uppräkning av statsbidragen utifrån en uppskattad kostnadsökningstakt på 4,5 procent. Det är avgörande att kommuner och landsting får en tydlig signal om att uppräkningen kommer att fortsätta kontinuerligt, så att det ges ordentliga planeringsförutsättningar.
Ju längre krisförloppet går, desto mer faller också kommunernas prognostiserade skatteinkomster för 2009. Därför behövs det någon form av kompenserande, breda satsningar på kommunsektorn. Vänsterpartiet ser möjligheter att göra en särskild höjning av de generella statsbidragen med anledning av krisen.
# 2 Investeringsstöd till kommunerna
I den rådande lågkonjunkturen krävs det insatser utöver det vanliga för att kommunsektorn inte ska bidra till att förvärra lågkonjunkturen. Det finns en risk att investeringar inte blir av eller skjuts på framtiden, när de tvärtom skulle behöva tidigareläggas för att hålla igång ekonomin och skapa arbetstillfällen.
Vänsterpartiet föreslår att ett konjunkturellt investeringsstöd införs under 2009. Stödet omfattar 8 miljarder som medfinansiering till kommunsektorn. Som mest bör stödet kunna uppgå till 20 procent av investeringskostnaden, och det bör omfatta investeringar som tidigareläggs eller annars riskerar att bli uppskjutna.
# 3 Kreditfacilitet till kommunerna
Vänsterpartiet vill undersöka möjligheterna att via Riksgälden ordna en kreditfacilitet för kommunsektorn. Utlåningen bör ske till statslåneränta. Det skulle avlasta banksektorn och även möjliggöra för de kommuner som idag nekas lån via bankerna att få sina behövliga krediter.
# 4 Investeringsbehov bland statliga myndigheter
Regeringens förslag i tilläggsbudgeten om att göra en viss satsning på drift och underhåll av väg och järnväg är ett litet steg i rätt riktning. Fortsätter krisen att fördjupas kanske regeringen börjar förstå situationens allvar och ta fler steg åt samma håll. Det är samhällsekonomiskt betydelsefullt att offentliga investeringar tidigareläggs. Därför föreslår Vänsterpartiet att en inventering av vilka investeringar som kan sättas igång omedelbart eller som har kort start och planeringstid genomförs.
# 5 Satsa på kompetensutveckling
Utöver de generella satsningarna på aktiv arbetsmarknadspolitik är vissa insatser särskilt angelägna i rådande konjunkturläge. För att förhindra varsel och uppsägningar bör staten erbjuda ekonomiskt stöd till fortbildning av anställda i branscher med tillfälligt sviktande orderingång. Vi antar att utbildningarna har en genomsittlig längd på sex veckor och att 25 000 personer omfattas i ett första skede. Det ger en utgift för staten på ca 600 miljoner kronor i utbildningsersättning. Vi ser också behov av att återinföra ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd kan erbjudas för ettåriga högskolestudier som är arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Antalet platser i ett sådant program bör utgå ifrån vad som är arbetsmarknadspolitiskt motiverat.
# 6 Ungdomspaket
Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2009 kommer arbetslösheten framförallt att stiga bland ungdomar. Vänsterpartiet föreslår ett Kunskapslyft för arbetslösa unga som saknar gymnasieutbildning. Vi menar att 4 000 sådana utbildningsplatser borde inrättas under 2009. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har Vänsterpartiet tagit fram ungdomspaket. Det innehåller följande gemensamma förslag:
– cirka 3 000 trainee-platser i välfärden
– en investering i 3 500 årsplatser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning riktad till unga under 25 år, 500 miljoner kronor avsätts för detta
– fler utbildningsplatser på komvux med minst 4 700 platser, högskolan med minst 3 685 platser och KY med minst 2 500 platser
– 100 miljoner kronor för att bygga ut möjligheterna till praktik och karriärrådgivning för ungdomar
# 7 Förbättra arbetslöshetsförsäkringen
Regeringens nedmontering av arbetslöshetsförsäkringen kommer att få allvarliga konsekvenser när arbetslösheten nu stiger. Detta är helt kontraproduktivt i en lågkonjunktur. Vänsterpartiet anser att den högsta dagpenningen bör höjas från 680 kronor per dag till 916 kronor per dag och ersättningsnivån till 80 procent för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstödet. Det skulle innebära att alla löntagare med inkomster upp till 25 200 kr per månad får 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Dessutom föreslår vi höjt grundbelopp, två karensdagar färre och att möjligheten för deltidsarbetslösa att stämpla i 300 dagar återinförs. Finansieringen ska ske solidariskt så att en enhetlig avgift på högst 100 kronor tas ut av a-kassornas medlemmar. Kvalifikationstiden bör förkortas och de komplicerade och onödiga inträdesvillkoren slopas.
# 8 Bilda en bostadsfond
Vänsterpartiet föreslår att en bostadsfond inrättas, en investeringsfond. Genom denna vill vi satsa 10 miljarder per år. De pengarna vill vi dels använda till att, genom subventioner, delfinansiera 20 000 nya hyresrätter i Sverige. Vi vill också klimatanpassa, energieffektivisera samt ökar tillgängligheten till 65 000 redan byggda bostäder. Denna byggsatsning på bostäder skulle ge 11 000 nya byggjobb.
# 9 ROT-avdrag
Som ett komplement till satsningen på en bostadsfond förslår Vänsterpartiet ett tidsbegränsat ROT-avdrag. Åtgärden ska gälla under perioden 8 december 2008–31 december 2009. Och det ska omfatta alla fastighetsägare, alltså även ägare av hyreshus. ROT-avdraget bör utformas så att skattereduktion medges med 30 procent av kostnaden för byggtjänster. För småhus kan skattereduktionen uppgå till högst 10 500 kronor, för en privatbostadsrätt till högst 5 000 kronor och för ett hyreshus kan skattereduktion uppgå till 20 000 kronor. Åtgärden beräknas kosta 3 miljarder kronor. ROT-avdrag som syftar till miljöförbättrande åtgärder och energieffektivisering bör premieras särskilt.
# 10 Riskkapitalfond och företagens behov av likviditet
I finanskrisens spår har företagens möjligheter att få tillgång till kapital kraftigt försämrats. Det är ett allvarligt hot mot att utveckla nya idéer, bärkraftiga företag och nya jobb. I ett läge där kapitalmarknaden inte längre fungerar eller vill ta sitt ansvar bör staten träda in med kapital. Det är viktigt att Sverige, som ett litet land, även i framtiden kan vara med och utveckla ny teknik inom centrala tillväxtområden, inte minst inom energi- och miljöområdet. Vi ser en riskkapitalfond som ett lämpligt verktyg för det, men även andra former kan vara intressanta. Vänsterpartiet föreslår att en riskkapitalfond bildas genom en extra utdelning från Vattenfall på 5 mdr. Fonden skall administreras och styras av Innovationsbron.
I lågkonjunkturens och finanskrisens spår har det blivit svårare för mindre företag att få lån och ibland att behålla sina krediter. Många mindre företag har fått allvarliga likviditetsproblem och risken är stor att många företag slås ut.
– Reglerna för garantiprogrammet måste ändras så att alla banker omfattas av det och kan ingå.
– En ökad satsning på exportkonsulter för små och medelstora företag måste tillskapas. Här kan en ökad satsning på Vinnovas Forska & Väx-program kombinerad med exportstöd ge stora framgångar för svensk hightechindustrin.
– Låntagarna bör kunna få skadestånd om bankerna säger upp lån på ett otillbörligt sätt. – Ställ ut statliga kreditgarantier för att förbättra likviditeten och för att förhindra att livskraftiga företag slås ut.
– Använd de banker staten är delägare i eller själv styr över genom att utöka aktiekapitalet och ändra ägardirektiven för att säkra likviditet för livskraftiga små- och medelstora företag.

Kopiera länk